Næringsbanken - etablert for næringslivet i Innlandet

Delårsrapport for fjerde kvartal 2023

4. kvartal 2023 (4. kvartal 2022 i parentes)

  • Resultat etter skatt: -8,8 (-9,1) millioner kroner
  • Egenkapitalavkastning: -5,1 (-5,8) %
  • Netto rente- og provisjonsinntekter: 42,3 (40,8) millioner kroner
  • Oppnådd rentenetto: 4,0 (3,6) %
  • Nedskrivning og tap på utlån og garantier: 37,1 (54,1) millioner kroner
  • Styrking av bankens egenkapital gjennom en rettet emisjon med bruttoproveny på 230 millioner kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 22,5 % (19,5 %)

Det negative resultatet er i hovedsak knyttet til økte tapsnedskrivninger, samt fortsatte høye kostnader knyttet til omfattende porteføljegjennomgang og prosessen med Finanstilsynet omtalt i foregående delårsrapporter fra 2023 og årsrapporten fra 2022.

Banken gjennomførte i fjerde kvartal 2023 ekstraordinær generalforsamling for godkjennelse av kapitalinnhenting og valg av nye styremedlemmer. Det ble gjennomført en vellykket rettet emisjon der et bruttoproveny på 230 millioner kroner ble hentet i kvartalet.

Det har vært en god prosess for å rekruttere kompetente medarbeidere i 2023. De fleste av disse har kommet på plass i løpet av året. Ledergruppen og viktige nøkkelfunksjoner – både i stab og i kunderettede aktiviteter – har blitt styrket.

Banken har i 2023 gjennomført en rekke tiltak for å gi en god plattform til videre utvikling, og å bygge god kredittkultur og kvalitet i alle ledd. Sentralt i dette er målrettet håndtering og reduksjon av risikoen i utlånsporteføljen.

Næringsbanken har som målsetning å være en relasjonsbank i markedsområdet innen næringseiendom og utviklingsprosjekter. For å oppnå dette sikter banken på å få en mer fokusert kjernegruppe av kunder med god soliditet. Det betyr et noe høyere gjennomsnittlig utlån per kunde, samtidig som at maksimal størrelse går ned.

Vi samarbeider med Kundesjekk.no

Næringsbanken som en rapporteringspliktig virksomhet har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er derfor pålagt å innhente oppdatert kundeinformasjon på alle våre kunder med jevne mellomrom. Dette gjør vi nå via vår samarbeidspartner Kundesjekk.no. Har du fått en SMS/epost fra "post@kundesjekk.no" så er dette en reell henvendelse fra oss og vi ber deg vennligst besvare det digitale skjemaet. På forhånd takk.

Strategisk finansieringplan

Vi kan tilby finansielle løsninger for din arbeidskapital og din drift. Løsningene må sees i sammenheng med balansens karakter og driftens særpreg. Det er dette vi sammen skal finne ut av gjennom diskusjoner.

Tilgjengelighet og nærhet

Vi er strategisk plassert med hovedkontor i Moelv, midt i Innlandet, samt møteplass i Elverum. Bankens fokus er tilgjengelighet og nærhet til våre kunder.