Investor Relations

Innkalling til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 25. april 2024 kl. 17.00

Sted: Herredshuset 2. etasje, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv

Saksliste

1.            Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere

2.            Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen

3.            Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4.            Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 2023, inklusive orientering om virksomheten

5.            Vedtektsendringer

6.            Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

7.            Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år

8.            Valg av styremedlemmer

9.            Valg av valgkomitémedlemmer

10.         Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år

11.         Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning

12.         Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

13.         Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

 

Næringsbanken ASA har utstedt 100 209 337 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

 

Innkalling Ordinaer Generalforsamling Naeringsbanken ASA PDF

 

Moelv, 10. april 2024

Styret i Næringsbanken ASA

Årsregnskap 2023

Årsrapport 2023

(Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022)

  • Resultat etter skatt:- 87,9 (34,8) millioner kroner
  • Egenkapitalavkastning:-12,2 % (4,9 %)
  • Netto rente- og provisjonsinntekter:167,7 (144,8) millioner kroner
  • Resultat før nedskrivning og tap:116,4 (106,5) millioner kroner
  • Nedskrivning og tap på utlån og garantier:237,4 (60,9) millioner kroner
  • Utlånsvekst siste 12 måneder:-12,9 % (34,2 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder:-21,0 % (40,5 %)
  • Forvaltningskapital:4 076 (4 745) millioner kroner
  • Ren kjernekapitaldekning:22,2 % (19,5 %)

CEO:
Johan Linn
johan.linn@naeringsbanken.no
+47 950 48 390

CFO:
Runar Hauge
runar.hauge@naeringsbanken.no
+47 482 95 659

2022 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2022    
 1. kvartal 2022   2. kvartal 2022
 3. kvartal 2022   4. kvartal 2022

   


2021 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2021    
 1. kvartal 2021   2. kvartal 2021 
 3. kvartal 2021   4. kvartal 2021

   


2020 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2020  Pilar 3  
 1. kvartal 2020  2. kvartal 2020   
 3. kvartal 2020  4. kvartal 2020  

2019 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2019    Pilar 3 -31.12.2019
1. kvartal 2019    2. kvartal 2019 
3. kvartal 2019    4. kvartal 2019 

2018 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2018    
1. kvartal 2018    2. kvartal 2018 
3. kvartal 2018    4. kvartal 2018 

Kjøp og salg av aksjer gjøres gjennom Arctic Securities:

47 81 50 47

E-post