Investor Relations

Delårsrapport for fjerde kvartal 2023

4. kvartal 2023 (4. kvartal 2022 i parentes)
Resultat etter skatt: -8,8 (-9,1) millioner kroner

  • Egenkapitalavkastning: -5,1 (-5,8) %
  • Netto rente- og provisjonsinntekter: 42,3 (40,8) millioner kroner
  • Oppnådd rentenetto: 4,0 (3,6) %
  • Nedskrivning og tap på utlån og garantier: 37,1 (54,1) millioner kroner
  • Styrking av bankens egenkapital gjennom en rettet emisjon med bruttoproveny på 230 millioner kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 22,5 % (19,5 %)

Det negative resultatet er i hovedsak knyttet til økte tapsnedskrivninger, samt fortsatte høye kostnader knyttet til omfattende porteføljegjennomgang og prosessen med Finanstilsynet omtalt i foregående delårsrapporter fra 2023 og årsrapporten fra 2022.

Banken gjennomførte i fjerde kvartal 2023 ekstraordinær generalforsamling for godkjennelse av kapitalinnhenting og valg av nye styremedlemmer. Det ble gjennomført en vellykket rettet emisjon der et bruttoproveny på 230 millioner kroner ble hentet i kvartalet.

Det har vært en god prosess for å rekruttere kompetente medarbeidere i 2023. De fleste av disse har kommet på plass i løpet av året. Ledergruppen og viktige nøkkelfunksjoner – både i stab og i kunderettede aktiviteter – har blitt styrket.

Banken har i 2023 gjennomført en rekke tiltak for å gi en god plattform til videre utvikling, og å bygge god kredittkultur og kvalitet i alle ledd. Sentralt i dette er målrettet håndtering og reduksjon av risikoen i utlånsporteføljen.

Næringsbanken har som målsetning å være en relasjonsbank i markedsområdet innen næringseiendom og utviklingsprosjekter. For å oppnå dette sikter banken på å få en mer fokusert kjernegruppe av kunder med god soliditet. Det betyr et noe høyere gjennomsnittlig utlån per kunde, samtidig som at maksimal størrelse går ned.

CEO:

Johan Linn
johan.linn@naeringsbanken.no
+47 950 48 390

CFO:
Runar Hauge
runar.hauge@naeringsbanken.no
+47 482 95 659

2023 - årsrapport og delårsrapporter

 1. kvartal 2023    
 2. kvartal 2023    
 3. kvartal 2023    
 4. kvartal 2023    

   

2022 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2022    
 1. kvartal 2022   2. kvartal 2022
 3. kvartal 2022   4. kvartal 2022

   


2021 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2021    
 1. kvartal 2021   2. kvartal 2021 
 3. kvartal 2021   4. kvartal 2021

   


2020 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2020  Pilar 3  
 1. kvartal 2020  2. kvartal 2020   
 3. kvartal 2020  4. kvartal 2020  

2019 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2019    Pilar 3 -31.12.2019
1. kvartal 2019    2. kvartal 2019 
3. kvartal 2019    4. kvartal 2019 

2018 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2018    
1. kvartal 2018    2. kvartal 2018 
3. kvartal 2018    4. kvartal 2018 

Kjøp og salg av aksjer gjøres gjennom Arctic Securities:

47 81 50 47

E-post