Investor Relations

Næringsbanken ASA - delårsrapport for første kvartal 2024

Hovedpunkter første kvartal 2024:

Næringsbankens resultat etter skatt for første kvartal 2024 ble på 5,7 (5,7) millioner kroner. Dette tilsvarer en annualisert egenkapitalavkastning på 2,3 % (2,9 %) for kvartalet.

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 31,2 (42,7) millioner kroner i kvartalet.  I tillegg bidrar netto verdiendring fra finansielle instrumenter positivt med 11,7 (3,5) millioner kroner.

Driftskostnader er 18,1 (19,5) millioner kroner i kvartalet. Nedskrivning og tap på utlån og garantier utgjør 17,2 (19,1) millioner kroner.

 

1. kvartal 2024 (1. kvartal 2023 i parentes):

• Resultat etter skatt:                                5,7 (5,7) millioner kroner
• Egenkapitalavkastning:                          2,3 (2,9) prosent
• Netto rente- og provisjonsinntekter: 31,2(42,7) millioner kroner
• Rentenetto:                                                3,2(3,0) prosent
• Nedskrivning og tap på utlån og garantier: 17,2(19,1) millioner kroner
• Ren kjernekapitaldekning:                  24,8 (18,7) prosent     
     

Banken har i første kvartal fortsatt arbeidet med å styrke bankens soliditet. Styret fikk i ekstraordinær generalforsamling avholdt 30. november 2023, fullmakt til å øke aksjekapitalen med en etterfølgende reparasjonsemisjon for å avbøte utvanningseffekter fra de rettede emisjonstransjene, gjennomført i november og desember 2023. Denne ble gjennomført i februar 2024, og kapitalforhøyelsen var på NOK 6 067 806, fordelt på 2 022 602 aksjer hver pålydende NOK 3.

Banken har i første kvartal jobbet målrettet med å redusere risikoen i utlånsporteføljen gjennom god og tett dialog med tapsutsatte utlånskunder. Dette har redusert Bankens eksponering og vært en viktig bidragsyter i styrkingen av kapitaldekningen.

Næringsbanken Delarsrapport 1 kvartal 2024

Kontaktpersoner

Johan Linn, Adm. dir., tlf +47 950 48 390,
e-post johan.linn@naeringsbanken.no

Runar Hauge, CFO, tlf +47 482 95 659,
e-post runar.hauge@naeringsbanken.no

 

Årsregnskap 2023

Årsrapport 2023

(Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022)

  • Resultat etter skatt:- 87,9 (34,8) millioner kroner
  • Egenkapitalavkastning:-12,2 % (4,9 %)
  • Netto rente- og provisjonsinntekter:167,7 (144,8) millioner kroner
  • Resultat før nedskrivning og tap:116,4 (106,5) millioner kroner
  • Nedskrivning og tap på utlån og garantier:237,4 (60,9) millioner kroner
  • Utlånsvekst siste 12 måneder:-12,9 % (34,2 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder:-21,0 % (40,5 %)
  • Forvaltningskapital:4 076 (4 745) millioner kroner
  • Ren kjernekapitaldekning:22,2 % (19,5 %)

CEO:
Johan Linn
johan.linn@naeringsbanken.no
+47 950 48 390

CFO:
Runar Hauge
runar.hauge@naeringsbanken.no
+47 482 95 659

2022 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2022    
 1. kvartal 2022   2. kvartal 2022
 3. kvartal 2022   4. kvartal 2022

   


2021 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2021    
 1. kvartal 2021   2. kvartal 2021 
 3. kvartal 2021   4. kvartal 2021

   


2020 - årsrapport og delårsrapporter

 Årsrapport 2020  Pilar 3  
 1. kvartal 2020  2. kvartal 2020   
 3. kvartal 2020  4. kvartal 2020  

2019 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2019    Pilar 3 -31.12.2019
1. kvartal 2019    2. kvartal 2019 
3. kvartal 2019    4. kvartal 2019 

2018 - årsrapport og delårsrapporter

Årsrapport 2018    
1. kvartal 2018    2. kvartal 2018 
3. kvartal 2018    4. kvartal 2018 

Kjøp og salg av aksjer gjøres gjennom Arctic Securities:

47 81 50 47

E-post